Rowallan Park Primary School, Laerskool Rowallanpark Primary School, Port Elizabeth

Home Meer oor Rowallanpark Skool - More about Rowallanpark Primary. Omsendbriewe - Circulars Ons Fotos - Our Photos Ons Kontak Besonderhede - Our Contact Details
 

Meer oor Laerskool Rowallanpark - More about Rowallan Park Primary

 Laerskool Rowallanpark is 'n parallelmediumskool vir seuns en dogters vanaf pre-primêr tot Graad 7. Die skool bied ook 'n hulpklas en nasorgsentrum. Daar is tans 760 leerlinge in die skool en geen klasse (grade) word gekombineer nie. Uitkomsgebaseerde onderwys (UGO) word gevolg. Lees meer hier

 

Rowallan Park Primary is a parallel medium school for boys and girls from pre-primary to Grade 7. The school offers a special class and aftercare facilities. Currently there are 760 pupils attending the school and no classes (grades) are combined. Outcomes based education (OBE) is followed. Read more here.

Home - About Us  - Circulars  - Photo Gallery - Contact Us - Links - Resources

website development, search engine optimisation by ZAWebs Designs 

web hosting by ZAWebs Hosting